algemene voorwaarden

logo_Blauw - kopie

Om zorgeloos en met een gerust geweten op kamp of vakantie te kunnen vertrekken, hanteert Bloemenstad onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden dienen bij elke inschrijving goedgekeurd te worden.

Toepasselijkheid

Toepasselijkheid

Deze verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

BEstelling

Bestelling

De bestelling is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene voorwaarden en de ontvangst van de factuur.
(Indien u geen bevestigingsmail heeft ontvangen is deze waarschijnlijk bij uw ongewenste mailtjes terecht gekomen.)
Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het referentienummer.

herroepingsrecht

herroepingsrecht

Logo_Bloemenstad

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst.

Annulaties moeten steeds digitaal gebeuren via e-mail vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

uitzondering

uitzonderingen

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties of kampen een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

Annulatie

annulatie

door Bloemenstad

Uiteraard wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer Bloemenstad genoodzaakt is een kamp of vakantie te annuleren wegens te weinig inschrijvingen.

laattijdige herroeping

Laattijde herroeping

De gevolgen

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties en kampen, als voor vakanties en kampen die nog niet zijn betaald):

TERMIJN

TE BETALEN

Binnen herroepings-termijn : tot 14 dagen na inschrijving*

0 euro

Annulering meer dan 8 weken voor aanvang kamp

25 %

Annulering minder dan 8 weken voor aanvang kamp

50%

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang kamp

volledig

Annulering tijdens het kamp

volledig

(*) Herroepingsrecht telt niet wanneer u annuleert 14 dagen voor aanvang van het kamp of de vakantie.

BEtalingsvoorwaarden

betalings-voorwaarden

Logo_Bloemenstad

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Bloemenstad vzw in GEnt. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen.

Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag.

Klachten

klachten

Klachten betreffende de levering of diensten moeten Bloemenstad vzw binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of per mail naar info@bloemenstad.be. Bij gebreke aan een aangetekende brief of mail wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de Bloemenstad vzw geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

Toepasselijke wet

toepasselijkheids-wet

geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.

Annulering door Bloemenstad

annulering door bloemenstad

wegens overmacht

Wanneer Bloemenstad vzw het kamp voor de overeengekomen start/vertrekdatum annuleert, en dit omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, intrekken vergunning, indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit, of waar de vereiste minima (bv opgelegd door de Vlaamse Overheid) niet werden behaald, dan wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de kampen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de klant recht op de volledige terugbetaling van zijn kampfactuur. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert Bloemenstad het kamp om andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.